postnew39

رنگ آکریلیک چیست؟

کاربردهای رنگ آکریلیکاستفاده در صنعت خودرو سازیاستفاده در نقاشی‌های روی بوماستفاده از نقاشی روی سیسه و سفالاستفاده روی نقاشی پارچه که از رنگ آکریلیک پارچه استفاده می‌شود.استفاده در رنگ کردن جدول‌‌ها وبلوارهادر صنعت ساختمان سازی رنگ آکریلیک  ...